TÜBİTAK 4004 PROJESİNİN BAŞVURUSU TAMAM

 

Zigana Doğa Okulu Projesi; Gümüşhane ve çevresinin sahip olduğu tabii, tarihi ve kültürel değerlerin eğitim amaçlı kullanılarak doğayı koruma, doğanın dilinin öğretilmesi ve çevre bilinci konusunda duyarlılık ve farkındalığın artırılması, sürdürülebilir bir yaşam, nitelikli bir çevreyle bireylerde çevre farkındalığı oluşturmayı amaçlamaktadır. Projede özellikle yeşil mutabakat eylem planlarına entegre etkinlikler ve farkındalık çalışmaları planlanmıştır.

Yaratıcı drama teknikleri ile başlayan proje pratik hayata yönelik pek çok farklı yöntem uygulanarak milli park alanı, sulak alanlar, dağlık alanların özellikleri, ormanlık bölge topografyası, höyük yerleşmeleri ve tarihöncesi yerleşmelerin, (Dünya Kültür Miras Listesi) doğal ve kültürel kaynaklarının ekoloji temelli bu eğitim çerçevesinde anlatılması ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Gümüşhane ili; doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon ve güneyinde ise Erzincan illeri ile komşudur. Gümüşhane, coğrafi konumu itibarıyla Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş bölgesi özelliği taşımaktadır. Buna bağlı olarak da Gümüşhane ilinde iklimsel farklılıklar görülmektedir. Karadeniz Bölgesi havzasında nemli ve ılıman bir iklim yer alırken, Doğu Anadolu Bölgesi havzasında ise sıcak ve kurak bir iklim hâkimdir. Yüzey şekillerine baktığımızda ise, Gümüşhane ili arazisinin büyük bir kısmı dağlarla çevrilidir. Gümüşhane ili, sahip olduğu köklü geçmişi, tarihi ipek yolu üzerindeki konumu, farklı kültürlerden kalan kültürel eserler, doğa ve iklimsel yönüyle kendine özgün bir kimlik taşımaktadır.

Gümüşhane ve çevresinin sahip olduğu coğrafi unsurlar, kültürel değerler ile tabii güzellikleri başta orman ve sulak alan olmak üzere dağlık alanlar, çeşitli ekosistemler, süreçler, peyzaj değerleri, flora-fauna, jeolojik ve jeomorfolojik değerler, geleneksel kültür ve mimari unsurlar projenin temelini oluşturmaktadır. Gümüşhane ili, flora ve faunası ile doğa eğitimleri ve ekoturizm faaliyetlerinin yürütülmesi için oldukça elverişli bir coğrafya konumundadır. İklimi ve coğrafik yapısı, ekoturizm kapsamında birçok turizm türünün yapılmasına olanak sağlamaktadır. İlde tabiat koruma alanı, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası gibi korunan alanlar bulunmaktadır. Ülkemizde yer alan korunan alanların yaklaşık % 4’ü Gümüşhane sınırlarındadır.

Gümüşhane %60’ı dağ olan ve dolayısıyla çok zengin bir dağ ekosistemine ve buna bağlı olarak da zengin bir biyoçeşitliliğe sahip nadir illerden biridir. Dağların vadilerin çokluğu, kuzeye bakan yamaçların nemliliği ve zengin orman örtüsü ile kaplı oluşu güneye bakan yamaçların daha kurak oluşu bitki örtüsü bakımından da Gümüşhane’yi oldukça zengin kılmıştır. TUBİVES kayıtlarına göre Gümüşhane 145 tanesi endemik olmak üzere 1000 civarında bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca mikroklima iklim özelliği gösteren alanlarla korunaklı ve izole alanların çokluğu ildeki biyolojik çeşitliliğin en önemli sebepleri arasında sayılabilir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerle; insanın doğanın bir parçası olduğu ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda aklın insana verdiği güçle hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğu şayet doğaya egemenlik kurmaya kalktığında tek taraflı yararlanmanın sürdürülebilir olamayacağı, ancak; olayların doğada neden-sonuç ilişkisi içinde sorgulanmasının gerektiği vurgulanacaktır. Ayrıca insanın çevre bilincinin gelişmesinde yararlı olmasının yanı sıra doğa üzerinde yapılacak mühendislik projelerinin de sürdürülebilir olmasına hizmet edecektir. Konular; uzman eğitimciler tarafından hedef kitleye planlanan alanlarda etkinlik temelli işlenecektir.

Özetle; projede doğa bilgeliği felsefesiyle insan-doğa ilişkisi katılımcı bir yöntemle çok yönlü olarak irdelenecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir